Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica


ISSN versión electrónica: 2386-8902


The Impact of Reporting on Aviation Safety [Wpływ raportowania na poziom bezpieczeństwa w lotnictwie]

Katarzyna BRZESKA
Tomasz BALCERZAK

Abstract: Security policy plays a significant role in every aviation organization activity. According to Regulation (EU) No 376/2014 of the European Parliament and of the Council every aviation organization has an obligation to possess safety management system and appropriate recording every incident, which had occurred in the this organization’s area. Also, the Regulation provides an incident classification affecting on the security level conducting flight operations.
Since the popularization civil aviation, attention is paid on the safety flights. Thanks to this, in these days aviation is the one of the most safety mode of transportation. This has a positive effect on social trust for this transportation. In the era of globalization is very important to paying attention on the safety, which in flight operations is divided into the human factor and construction safety. The first factor is the most dangerous because this is the weakest in safety net. However, the high standards and well-defined procedures minimize level of risk to the minimum. On the safety level has an impact of incident reporting, where flight operations were made without patient of standards. Thanks to information about dangerous, which can occur during the flight, cabin crew can make the flight much more safety. For this was created safety culture for the minimize level of risk. In aviation is one of the principles – no punishment. That was created to find new solutions or improve the old solutions. This is the commonly used practice among the cabin crew. Cabin crew realize how important is reporting every situations, where is no fear of open reporting – despite the possibility of anonymous reports, most of people decide to gives personal information. This shows us how big is an awareness and responsibility in people in aviation world. Important factor is to realize how important has this actions, which are for the aviation society and for the travellers.

Streszczenie: Polityka bezpieczeństwa odgrywa znaczącą role w działalności każdej współcześnie funkcjonującej organizacji lotniczej. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/2018 z dnia 29 czerwca 2015r. nr 376/2014 każda organizacja lotnicza ma obowiązek posiadania jasno zdeklarowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem i odpowiednie odnotowywanie wszelkiego rodzaju zdarzeń, które miały miejsce na terenie danej jednostki. Rozporządzenie ponadto stanowi klasyfikację wszelkiego rodzaju zdarzeń, mające wpływ na poziom bezpieczeństwa przeprowadzania operacji lotniczych. Od czasów upowszechnienia się lotnictwa cywilnego zwraca się szczególną uwagę na bezpieczeństwo wykonywanych lotów. Dzięki temu, obecnie lotnictwo jest jednym z najbardziej bezpiecznych środków transportu, co wpływa pozytywnie na zaufanie społeczne do tej formy podróżowania. W dobie globalizacji koniecznym jest zwracanie uwagi na bezpieczeństwo, które w przypadku operacji lotniczych dzieli się pomiędzy bezpieczeństwo odnoszące się bezpośrednio do człowieka oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Pierwszy czynnik najbardziej jest niebezpieczny, ponieważ jest to czynnik ludzki, który jest najsłabszym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa. Niemniej jednak wysokie standardy szkoleń i dobrze sprecyzowane procedury, minimalizują ryzyko do minimum. Na poziom bezpieczeństwa niewątpliwie ma wpływ raportowanie wszelkiego rodzaju zdarzeń, które nie zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Dzięki informacji o zagrożeniach, jakie mogą spotkać załogę w trakcie lotu, personel pokładowy dzięki odpowiedniemu wyszkoleniu i przygotowaniu, jest w stanie w znacznie bezpieczniejszy sposób przeprowadzić daną operację lotniczą. Do tego celu została stworzona kultura bezpieczeństwa, która ma właśnie na celu obniżenie do minimum ryzyka wynikające z wykonywania danego zadania lotniczego. Raportowanie nie ma na cel karanie, tylko znalezienie nowych rozwiązań lub udoskonalenie już istniejących. Jest to powszechnie stosowana praktyka wśród personelu lotniczego. Załoga lotnicza zdaje sobie sprawę z istoty informowania o różnego rodzaju sytuacjach, gdzie nie ma obawy przed jawnym raportowaniem – mimo możliwości wykonywania anonimowych zgłoszeń, znaczna część osób decydujących się na taki ruch, jawnie podaje swoje dane. Pokazuje to dużą świadomość i odpowiedzialność osób w świecie lotniczym. Ważnym czynnikiem jest uświadomienie sobie istoty stosowania tego typu działań, które mają służyć całej społeczności lotniczej, jak i osób podróżujących.

Keywords: Risk, Reporting, Safety, Safety in Aviation Safety Flight, Air Law, Mistake, Safety Management, Safety Culture.

Słowa kluczowe: ryzyko, raportowanie, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo w lotnictwie, bezpieczeństwo lotu, prawo lotnicze, błąd, zarządzanie ryzykiem, kultura bezpieczeństwa.

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

Katarzyna Brzeska y Tomasz Balcerzak (2019): «The Impact of Reporting on Aviation Safety», en Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica, n. 36 (2019).


 Recibido el 19 de septiembre de 2019. Aceptado el 20 de diciembre de 2019


Nota bene:
Si necesita algún tipo de información referente al artículo póngase en contacto con el email suministrado por el autor del artículo al principio del mismo.
REVISTA EUROPEA DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y AERONÁUTICA es una revista académica, editada y mantenida por Revistasdederecho.com. La revista dejó de depender de la Universidad de Málaga en noviembre de 2013 y de www.eumed.com en noviembre de 2020, fecha en la que se conformó www.revistasdederecho.com. Para cualquier comunicación, envíe un mensaje a mjpelaez@uma.es, seghiri@uma.es o info@revistasdederecho.com.