Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica


ISSN versión electrónica: 2386-8902


Tests of the EGNOS System for Recovery of Aircraft Position in Civil Aircraft Transport [Testy systemu EGNOS do odzyskiwania pozycji statku powietrznego w transporcie cywilnym statków powietrznych]

Henryk JAFERNIK
Kamil KRASUSKI
Janusz ĆWIKLAK

Abstract:

Purpose: The purpose of article is focused on implementation of EGNOS system (European Geostationary Navigation Overlay Service) in civil aviation for recovery of aircraft position using SPP (Single Point Positioning) method in kinematic mode.
Design/methodology/approach: The aircraft coordinates of Cessna 172 plane in BLh geodetic frame were obtained based on GPS (Global Positioning System) and GPS/EGNOS (Global Positioning System / European Geostationary Navigation Overlay Service) solution for SPP method (Single Point Positioning). The numerical computations were executed in post-processing mode in the RTKPOST module in RTKLIB program. The mathematical scheme of equation observation of SPP (Single Point Positioning) method was solved using least square estimation in stochastic processing.
Findings: In paper, the average accuracy of aircraft position using SBAS (Satellite Based Augmentation System) technique is about 1.4 m for Latitude, 0.9 m for Longitude, 2.3 m for ellipsoidal height, respectively. In case of the MRSE (Mean Radial Spherical Error) parameter, the average value equals to 2.9 m.
Research limitations/implications: The research experiment was realized in post-processing mode for GPS/EGNOS (Global Positioning System/ European Geostationary Navigation Overlay Service) data.
Practical implications: The SPP (Single Point Positioning) method is a standard technique for aircraft positioning in air navigation. The EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) system is utilized in SPP (Single Point Positioning) method for development the SBAS (Satellite Based Augmentation System) system in air transport. The typical accuracy for recovery the aircraft position is about 1÷10 m using EGNOS differential corrections.
Social implications: The paper is destined for people who works in area of geodesy, navigation, aviation and air transport. Originality/value: The work presents the original research results of implementation the EGNOS solution (European Geostationary Navigation Overlay Service) for recovery the aircraft position in civil aviation. The presented research method is used in precise positioning of aircraft in SBAS (Satellite Based Augmentation System) system in air transport.

Streszczenie:

Cel: Celem artykułu jest wdrożenie systemu EGNOS (europejska usługa geostacjonarnej nawigacji lotniczej) w lotnictwie cywilnym do odzyskiwania pozycji statku powietrznego z wykorzystaniem metody SPP (Single Point Positioning) w trybie kinematycznym.
Projekt / metodologia / podejście: Współrzędne samolotu samolotu Cessna 172 w geodezyjnej ramie BLh uzyskano w oparciu o system GPS (Global Positioning System) i GPS / EGNOS (Global Positioning System / European Geostationary Navigation Overlay Service) dla metody SPP (Single Point Positioning) ). Obliczenia numeryczne zostały wykonane w trybie przetwarzania końcowego w module RTKPOST w programie RTKLIB.
Matematyczny schemat obserwacji równań SPP (Single Point Positioning) został rozwiązany przy użyciu estymacji najmniejszych kwadratów w przetwarzaniu stochastycznym.
Ustalenia: W przypadku papieru średnia dokładność pozycji samolotu za pomocą techniki SBAS (ang. Satellite Based Augmentation System) wynosi około 1,4 m dla szerokości geograficznej, 0,9 m dla długości geograficznej i 2,3 m dla wysokości elipsoidalnej. W przypadku parametru MRSE (Mean Radial Spherical Error) średnia wartość wynosi 2,9 m.
Ograniczenia badawcze / implikacje: Eksperyment badawczy został zrealizowany w trybie przetwarzania końcowego dla danych GPS / EGNOS (Global Positioning System / European Geostationary Navigation Overlay Service). Praktyczne implikacje: Metoda SPP (Single Point Positioning) jest standardową techniką pozycjonowania samolotu w nawigacji lotniczej. System EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) wykorzystywany jest w metodzie SPP (Single Point Positioning) do opracowania systemu SBAS (Satellite Based Augmentation System) w transporcie lotniczym. Typowa dokładność dla odzyskania pozycji samolotu wynosi około 1 ÷ 10 m za pomocą różnicowych korekt EGNOS.
Implikacje społeczne: Artykuł przeznaczony jest dla osób pracujących w obszarze geodezji, nawigacji, lotnictwa i transportu lotniczego. Oryginalność / wartość: W pracy przedstawiono oryginalne wyniki badań wdrożenia rozwiązania EGNOS (europejska usługa geostacjonarnej nawigacji) w celu odzyskania pozycji statku powietrznego w lotnictwie cywilnym. Prezentowana metoda badawcza służy do precyzyjnego pozycjonowania samolotu w systemie SBAS (Satellite Based Augmentation System) w transporcie lotniczym.

Keywords: EGNOS, GPS, SPP method, air navigation, accuracy.

Słowa kluczowe: EGNOS, GPS, metoda SPP, nawigacja powietrzna, dokładność.

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

Henryk Jafernik, Kamil Krasuski y Janusz Ćwiklak (2019): «Tests of the EGNOS System for Recovery of Aircraft Position in Civil Aircraft Transport [Testy systemu EGNOS do odzyskiwania pozycji statku powietrznego w transporcie cywilnym statków powietrznych]», en Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica, n. 36 (2019).


 Recibido el 29 de julio de 2019. Aceptado el 2 de diciembre de 2019.


Nota bene:
Si necesita algún tipo de información referente al artículo póngase en contacto con el email suministrado por el autor del artículo al principio del mismo.
REVISTA EUROPEA DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y AERONÁUTICA es una revista académica, editada y mantenida por Revistasdederecho.com. La revista dejó de depender de la Universidad de Málaga en noviembre de 2013 y de www.eumed.com en noviembre de 2020, fecha en la que se conformó www.revistasdederecho.com. Para cualquier comunicación, envíe un mensaje a mjpelaez@uma.es, seghiri@uma.es o info@revistasdederecho.com.