Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social


ISSN versión electrónica: 2173-0822


Legal protection of the environment in the region of the Black sea costal Zone of the Republic of Bulgaria: current problems

George PENCHEV

Abstract: This scientific study is dedicated to the legal protection of the environment in the region of the Black Sea coastal zone in Bulgaria. Its actuality is related to increasing degradation of the environment in this region. The attention is paid to legal measures for the protection of the environment in this region according to some special and general domestic laws as well as to liability for infringement of the existing Bulgarian legislation in this field. Finally, some general conclusions and recommendations are given from the examined regulation.

Key Words: Protection of the Environment, Black Sea Coastal Zone, Republic of Bulgaria.

Резюме: Това научно изследване е посветено на правната защита на околната среда в региона на Черноморското крайбрежие на Република България. Неговата актуалност е свързана с нарастващата деградация на околната среда в този регион. Вниманието е насочено към правните мерки за опазване на околната среда в този регион съгласно специалното и общото национално законодателство, както и към юридическата отговорност за нарушаване на действащото българско законодателство в тази област. Накрая са направени някои по-общи изводи и препоръки, свързани с разгледаната правна уредба.

Ключови думи: Опазване на околната среда, Черноморско крайбрежие, Република България.

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

George Penchev (Noviembre 2019): «Legal protection of the environment in the region of the Black sea costal Zone of the Republic of Bulgaria: current problems », en Revista crítica de Historia Laborales y de la Política Social, n. 12 (Noviembre 2019).

Nota bene:
Si necesita algún tipo de información referente al artículo póngase en contacto con el email suministrado por el autor del artículo al principio del mismo.
REVISTA CRÍTICA DE HISTORIA DE LAS RELACIONES LABORALES Y DE LA POLÍTICA SOCIAL es una revista académica, editada y mantenida por Revistasdederecho.com. La revista dejó de depender de la Universidad de Málaga en noviembre de 2013 y de www.eumed.com en noviembre de 2020, fecha en la que se conformó www.revistasdederecho.com. Para cualquier comunicación, envíe un mensaje a mjpelaez@uma.es, seghiri@uma.es o info@revistasdederecho.com.