Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica


ISSN versión electrónica: 2386-8902
ISSN versión impresa: 1130-2127
Depósito Legal: Z-3235-99

XXXVI
NUEVA SERIE, V (2019)

Número completo PDF


ARTÍCULOS


"Global Governance of Air" html pdf

Małgorzata Polkowska

"Tests of the EGNOS System for Recovery of Aircraft Position in Civil Aircraft Transport [Testy systemu EGNOS do odzyskiwania
pozycji statku powietrznego w transporcie cywilnym statków powietrznych]" html pdf

Henryk Jafernik, Kamil Krasuski y Janusz Ćwiklak

"Unmanned Aerial Vehicles in Fire Protection [Bezzałogowe statki powietrzne w ochronie przeciwpożarowej]" html pdf

Katarzyna Kostur, Małgorzata Żmigrodzka y Tomasz Balcerzak

"The Impact of Reporting on Aviation Safety [Wpływ raportowania na poziom bezpieczeństwa w lotnictwie]" html pdf

Katarzyna Brzeska y Tomasz Balcerzak

"Impact of Automatic Aircraft Control on Flight Safety [Wpływ automatycznego sterowania statkiem powietrznym na
bezpieczeństwo lotów]" html pdf

Robert Konieczka, Karol Kojzar, Adrian Lepa y Paweł Tyralik


Sección de Notas críticas, Valoraciones técnicas, Noticias y Recensiones

Completo PDF

"A New Generation of Disruptors is Planning to Redefine Air Travel – So What Does this Mean for Airlines and Airports? [Nowa
generacja czynników mających wpływ oraz mogąca przedefiniować podróż samolotem - co to oznacza dla linii lotniczych
i lotnisk?]" html pdf

Katarzyna Kostur y Tomasz Balcerzak

"Transport Concepts in Air Transport [Koncepcje transportowe w transporcie lotniczym]" html pdf

Tomasz Balcerzak y Katarzyna Brzeska

"Safety and Quality in Aviation Training with Virtual Reality [Bezpieczeństwo i jakość prowadzonych szkoleń z wykorzystaniem
wirtualnej rzeczywistości]" html pdf

Małgorzata Żmigrodzka, Katarzyna Kostur y Tomasz Balcerzak