Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social


ISSN versión electrónica: 2173-0822


Management of activities for protection of the marine environment under secondary European Law: current problems

George PENCHEV

Abstract: This scientific study is dedicated to the management of activities for protection of the marine environment under secondary European law. Its actuality is determined by the increasing degradation of the state of the marine environment on a regional and global level. The attention is paid to two groups of regulations of the European Union, and especially: a) related to the establishment of bodies with management or consultative functions; and b) with more general meaning for the state of the marine environment. Finally, some general conclusions and recommendations are given from the examined regulation.

Key words: Management of Activities, Marine Environment, Secondary European Law.

Резюме: Настоящото научно изследване е посветено на управлението на дейности по опазване на морската среда по вторичното европейско право. Неговата актуалност е детерминирана от нарастващата деградация на състоянието на морската среда на регионално и глобално равнище. Вниманието е насочено към две групи правни актове на Европейския съюз, а именно: а) свързани с учредяването на органи с управленски или консултативни функции; и б) с по-общо значение за състоянието на морската среда. Накрая са направени някои по-общи изводи и препоръки от разгледаната правна уредба.

Ключови думи: управление на дейности, опазване на морската среда, вторично европейско право.

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

George Penchev (Noviembre 2019): «Management of activities for protection of the marine environment under secondary European Law : current problems», en Revista crítica de Historia Laborales y de la Política Social, n. 12 (Noviembre 2019).

Nota bene:
Si necesita algún tipo de información referente al artículo póngase en contacto con el email suministrado por el autor del artículo al principio del mismo.
REVISTA CRÍTICA DE HISTORIA DE LAS RELACIONES LABORALES Y DE LA POLÍTICA SOCIAL es una revista académica, editada y mantenida por Revistasdederecho.com. La revista dejó de depender de la Universidad de Málaga en noviembre de 2013 y de www.eumed.com en noviembre de 2020, fecha en la que se conformó www.revistasdederecho.com. Para cualquier comunicación, envíe un mensaje a mjpelaez@uma.es, seghiri@uma.es o info@revistasdederecho.com.