Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica


ISSN versión electrónica: 2386-8902


A New Generation of Disruptors is Planning to Redefine Air Travel – So What Does this Mean for Airlines and Airports? [Nowa generacja czynników mających wpływ oraz mogąca przedefiniować podróż samolotem - co to oznacza dla linii lotniczych i lotnisk?]

Katarzyna BRZESKA Tomasz BALCERZAK

Abstract: The commercial air transport industry is facing a defining period and whichever way you look change is on the horizon. Technological, digital and engineering advancements are reshaping almost every industry on the planet, and the air transport sector (and the wider travel industry for that matter) is no exception. The passenger is at the core of our 2050 thinking. Over the last four decades the real cost of travel has fallen by about 60% and the number of travelers increased tenfold. We must continue to provide this great value to individual consumers and to society. To do so we need the right technology, efficient and sufficient infrastructure. And we need financial sustainability. Nobody has all the answers or a crystal ball to see the industry in 2050. But there was consensus among all present that there is strategic value in thinking together. And there was general consensus that one of the industry’s biggest challenges is to evolve from the financial disaster of a partial deregulation that has created fierce competition among airlines but without giving them the normal commercial freedoms to do business. The industry is sick. To protect the value that aviation delivers to consumers, companies, countries and the global economy, we need a common vision to change as we move forward.

Streszczenie: Branża komercyjnego transportu lotniczego znajduje się w okresie, w którym zachodzą duże zmiany. Postępy technologiczne, cyfrowe i inżynieryjne kształtują prawie każdą branżę na świecie, a sektor transportu lotniczego (i szeroko rozumiany przemysł turystyczny) nie jest wyjątkiem. Pasażer w perspektywie 2050 roku nadal będzie priorytetem dla branży lotniczej. W ciągu ostatnich czterech dekad rzeczywisty koszt podróży spadł o około 60%, a liczba podróżnych wzrosła dziesięciokrotnie. Branża lotnicza musi nadal zapewniać podstawową wartość indywidualnym konsumentom i społeczeństwu. Aby to zrobić, potrzebuje odpowiedniej technologii oraz wydajnej i wystarczającej infrastruktury. Potrzebuje stabilności finansowej. Nikt nie zna wszystkich odpowiedzi ani nie posiada kryształowej kuli, aby zobaczyć branżę w 2050 roku. Ale wszyscy są zgodni co do strategicznej wartości wspólnego myślenia. Panuje powszechny konsensus, że jednym z największych wyzwań branży jest ewolucja od finansowej katastrofy, która miała miejsce jeszcze kilka lat temu, częściowej deregulacji, która stworzyła zaciekłą konkurencję między liniami lotniczymi, nie dając im normalnej swobody handlowej do prowadzenia działalności gospodarczej. Branża lotnicza przechodzi poważne zmiany i co jakiś czas kryzysy. Aby chronić wartość, jaką lotnictwo zapewnia konsumentom, firmom, krajom i globalnej gospodarce, potrzebuje wspólnej wizji zmian i kierunków postępu.

Key words: Innovation, Transport Policy, Aviation Policy, Airport, Aerodrome.

Kluczowe słowa: innowacje, polityka transportowa, polityka lotnicza, port lotniczy, lotnisko.

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

Katarzyna Kostur y Tomasz Balcerzak (2019): «A New Generation of Disruptors is Planning to Redefine Air Travel – So What Does this Mean for Airlines and Airports? [Nowa generacja czynników mających wpływ oraz mogąca przedefiniować podróż samolotem - co to oznacza dla linii lotniczych i lotnisk?]», en Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica, n. 36 (2019).


 Recibido el 30 de marzo de 2019


Nota bene:
Si necesita algún tipo de información referente al artículo póngase en contacto con el email suministrado por el autor del artículo al principio del mismo.
REVISTA EUROPEA DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y AERONÁUTICA es una revista académica, editada y mantenida por Revistasdederecho.com. La revista dejó de depender de la Universidad de Málaga en noviembre de 2013 y de www.eumed.com en noviembre de 2020, fecha en la que se conformó www.revistasdederecho.com. Para cualquier comunicación, envíe un mensaje a mjpelaez@uma.es, seghiri@uma.es o info@revistasdederecho.com.